EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)


EB 1 ข้อ 1

EB 1 ข้อ2

EB 1 ข้อ3

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf EB 1 ข้อ 1 January 13, 2020 11:33 jumb0_0 38 KB 3
pdf EB 1 ข้อ2 January 13, 2020 11:33 jumb0_0 752 KB 4
pdf EB 1 ข้อ3 January 13, 2020 11:33 jumb0_0 493 KB 3