รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)