รายงานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ PM2.5 วันที่ 21 พ.ค 2563 ณ เวลา 09.00 น. สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 สถานี ของ จ.ลำปาง มีดังนี้ ต.พระบาท 11 มคก./ลบ.ม. ต.สบป้าด 10 ต.บ้านดง 9 ต.แม่เมาะ 13