รายงานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ PM2.5 วันที่ 25 พ.ค 2563 ณ เวลา 09.00 น. สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 สถานี ของ จ.ลำปาง มีดังนี้ ต.พระบาท 37 มคก./ลบ.ม. ต.สบป้าด 36 ต.บ้านดง 33 ต.แม่เมาะ 37