รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกาศแจ้งรับสมัครนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) June 9, 2020 12:04 phuwadon1986 121 KB 125
doc ใบสมัคร June 9, 2020 12:04 phuwadon1986 86 KB 29
doc ใบขอย้าย June 9, 2020 12:04 phuwadon1986 44 KB 18
doc แบบฟอร์มหนังสือยืนยันการดำรงตำแหน่ง1 June 9, 2020 12:04 phuwadon1986 59 KB 19