ทำเนียบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง


รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

1 นายบุญยิ่ง  คุ้มประพันธ์ อนามัยจังหวัด   2490
2 นายยงลาภ  ปัญจวรรณ์ อนามัยจังหวัด 2490 2517
3 นายสนิท  โชติเวช นายแพทย์ใหญ่ 2517 2518
4 นายทวี  เกษมสวัสดิ์ นายแพทย์ใหญ่ 2518 2521
5 นายยงลาภ  ปัญจวรรณ์ นายแพทย์ใหญ่ 2521 พ.ค.2523
6 นายบุญสม  ผลดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2523 ธ.ค.2527
7 นายจำรูญ  มีขนอน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ธ.ค.2527 มี.ค.2530
8 นายมงคล  ณ สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มี.ค.2530 พ.ค.2532
9 นายยนพดล  สมบูรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2532 พ.ย.2536
10 นายสมาน  รุ่งสีทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ย.2536 ก.ย.2537
11 นายพิพัฒน์  ยิ่งเสรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ก.ย.2537 ต.ค.2542
12 นายชำนาญ  หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต.ค.2542 ม.ค.2545
13 นายประดิษฐ์  วินิจะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2545 ม.ค.2550
14 นายศิริชัย  ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2550 ก.ย.2560
15 นายประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต.ค.2560