ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 1,940 ตรม. หนา 15ซม. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ของโรงพยาบาลห้างฉัตร


จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 1,940 ตรม. หนา 15ซม.ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ของโรงพยาบาลห้างฉัตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ 1,094,000 บาท(หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว๊ปไซค์ http://hangchat.lpho.go.th หรือโทรสอบถามทาง 054-269506 ต่อ 168

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก August 11, 2017 10:35 jumb0_0 2 MB 103