ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560


ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ใบส่งงานสสอ.แม่เมาะ ธันวาคม 27, 2017 12:08 pm supapon 2 MB 398