สสจ.ลำปางประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต


การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

การประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การแสดงเจตจำนงาุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ

การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่