รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนหน่วยจัดการระดับ(Flapship)


  เช้าวันที่๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุข

ชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนหน่วยจัดการระดับ(Flapship)

ในการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดลำปาง  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง