เบอร์โทรผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง


เบอร์โทรผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ชื่อ- สกุล

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
054-227528 ต่อ 201 062-2388997
นายแพทย์วรินทร์เทพ  เชื้อสำราญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
054-227528 ต่อ 202 081-7467799
นางกุลรัตน์ ไชยพรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
054-227528 ต่อ 203 061-9623635
นางศรีสอางค์ วรรณกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
054-227528 ต่อ 204 089-5525724
นายสุทัน ทาวงศ์มา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองนายแทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
054-227528 ต่อ 205 081-1119179