เบอร์โทรผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง


เบอร์โทรผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ชื่อ- สกุล

โทรศัพท์

 

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
054-227528 ต่อ 201  
นายแพทย์วรินทร์เทพ  เชื้อสำราญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
054-227528 ต่อ 202  
นางสมพร  กิจสุวรรณรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
054-227528 ต่อ 303  
นางนงคราญ  คชรักษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
054-227528 ต่อ 402  
นายสุทัน ทาวงศ์มา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองนายแทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
054-227528 ต่อ 205