วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์(VISION)

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

 

พันธกิจ(MISSION)

จัดบริการและอภิบาลระบบสุขภาพแบบองค์รวม
พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
พัฒนาองค์กรทุกระดับให้เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ

 

ค่านิยมร่วม (Core Value)

“เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม”

L : Leadership & Mastery
P : People centered approach
H : Humility
O : Originality

 

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 (o^o)-(o^o)-(o^o)-(o^o)-(o^o)-(o^o)-(o^o)-(o^o)-(o^o)