ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบการดำเนินงานสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง จังหวัดลำปาง

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดประชุมพัฒนาระบบการดำเนินงานดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดลำปาง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมกิ […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะหมอกควัน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง  เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง วิทย […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมการสัมมนาสานพลังเสริมสร้างสมรรถนะ สุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ดำเนินงานภายใต้โครงการตามพระราชดำริภายใต้โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.) ปีงบประมาณ 2562

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2562  นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปางให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา”สานพลังเสริมสร้างสมรรถนะ สุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงกา […]


ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข” เขตเทศบาลนครลำปาง

ทีมงานการแพทย์แผนไทย…กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู […]


ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แจ้งประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการไทย – เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “สมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ” โดยให้ผู้สนใจส่งผลงงานวิชา […]


การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดกา […]