พิธีมอบเครื่องฟอกไต และวัสดุอุปกรณ์ โครงการ Care for kidney care for lifeGG#1983978

วันที่ อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการรับมอบเครื่องฟอกไต และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการ Care for kidney care for lifeGG #1983978 จากมูลนิธิโรตารี สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ภาค 3350 สโมสรโรตารี E-club 9920 Francopone (นิวซีแลนด์) ร่วมกับสโมสรโรตารีอีกหลายแห่งในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมศิริชัยพัฒน์ ชั้น 5  ตึกหลวงลำปาง โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย


การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดลำปาง

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้องผาไท  โรงแรมเวียงลคอร นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 บรรยายนโยบายกระทรวงสาธารณสุขต่อการดำเนินงานร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563     ต่อประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ เชียงใหม่  ผอ.สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่สปสช. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 45 คน


สสจ.ลำปาง รณรงค์ลดบริโภคอาหารหวาน เค็ม เพื่อลดการเสียชีวิตจากโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมแนะประชาชนเลือกบริโภคอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางสุขภาพ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา ๑๖.๓0 น. ที่ตลาดสนามบิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมรณรงค์ คนลำปางรวมพลังลดเค็ม ลดหวาน บริโภคอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมสาธิตการใช้เครื่องมือตรวจวัดความเค็มในอาหาร หรือ salt meter เพื่อทดสอบให้ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดได้เห็นถึงระดับค่าของความเค็มที่มีอยู่ในอาหารแต่ละชนิดว่าเกินเกณฑ์ที่ควรบริโภคหรือไม่ พร้อมเชิญชวนประชาชนหันมาลดการบริโภคอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม โดยจังหวัดลำปาง ในปี 2562 พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 104,470 ราย โรคเบาหวานจำนวน 44,391 ราย และมีสถิติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค สัดส่วนของโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกาย องค์การอนามัยโลก แนะนำให้บริโภคเกลือ 5 กรัม หรือโซเดียม 2,000 มิลลิกรัม หรือ 1 ช้อนชาต่อวันเท่านั้น


สัมมนาการบริหารวัสดุคงคลัง ตามทฤษฎี Inventory management วันที่ 9 ธ.ค.2562

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ/บริหารวัสดุคงคลัง เข้าร่วมสัมมนาเรื่องแนวทางบริหารวัสดุคงคลัง ตามทฤษฎี Inventory management รุ่นที่ 2 วันที่ 9 ธ.ค.2562 ไม่จำกัดประเภทวัสดุและขนาดคลัง (คลังย่อย หรือ substock ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้) รายละเอียดเพิ่มเติม ตามคลิปวิดีโอที่ https://youtu.be/uxDmfR172XM ท่านที่สนใจ โปรดเตรียมข้อมูลคลังของท่านให้พร้อม ตามตัวอย่างไฟล์ในลิงค์ https://1drv.ms/x/s!AiPX2SpEIWqihRveSw6c6ArVOB5iจากนั้นแจ้งชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุม พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลคลังของท่าน ที่ fdapv52@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 2 ธ.ค.2562 รับจำนวนจำกัด 15 ท่านแรก ที่ส่งข้อมูลครบเท่านั้นสมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.สุภาวดี สสจ.ลำปาง โทร.054-323533