Home แผนยุทธ์ แผนประจำ แผนแก้ไขฯ วิสัยทัศน์ ลงทะเบียน แผน 2557
 
รายชื่อโครงการตามแผนงานปกติของอำเภอ วังเหนือ
 
ลำดับ ชื่อโครงการ-กิจกรรม งบประมาณ งบฯที่ใช้ไป เริ่มต้นดำเนิงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ Status
1 โครงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมภายใต้ศูนย์บริการทางการแพทย์และสังคมในช่วงเวลากลางวันปี 2556
   -   เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่มและระหว่าง ตัวแทนเครือข่ายภายนอก 28,800.00 28,800.00 1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบุคลากรเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาการช่วยฟื้นคืนชีพปี 2556
   -   อบรม Basic CPR , Advance CPR และ NCPR แก่เจ้าหน้าที่ รพ. และ รพ.สต. ในเขตอำเภอวังเหนือ 25,960.00 25,960.00 4 มี.ค. 56 29 มี.ค. 56
   -   อบรมบุคลากรเครือข่าย และซ้อมแผลอุบัติภัยกลุ่มงาน 14,040.00 14,040.00 3 เม.ย. 56 4 เม.ย. 56
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
   -   อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลทันตสุขภาพ และโรคในช่องปาก ฝึกทักษะการแปรงฟัน โดยย้อมสีคราบฟัน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการแปรงฟัน 66,000.00 66,000.00 1 ก.พ. 56 28 มิ.ย. 56
4 โครงการอบรมการบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยแก่บุคลากร อำเภอวังเหนือ ปี 2556
   -   จัดการอบรมการบริหารยาแก่บุคลากรใน โรงพยาบาลและ รพ.สต. 5,000.00 0.00 2 ก.ย. 56 31 ต.ค. 56
5 โครงการสื่อสารความรู้สู่ผู้รับบริการ งานหอผู้ป่วยใน
   -   3.ประสานงานกับแพทย์และทีมพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนปัญหาการให้บริการ โรคและภัยสุขภาพที่ สำคัญที่พบมากในหน่วยงาน นำมาจัดทำสื่อพัฒนา รูปแบบการให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อสุขศึกษา 4,000.00 4,000.00 1 ม.ค. 56 30 ก.ย. 56
6 โครงการหมู่บ้านอ่อนหวาน
   -   ประชุมคืนข้อมูล ให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพและพฤติกรรมด้านสุขภาพให้กับตัวแทนครู ครอนามัย ผู้ประกอบอาหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 3,900.00 3,900.00 23 ส.ค. 56 23 ส.ค. 56
   -   จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ครูอนามัย ผู้ประกอบอาหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อทันตสุขภาพของเด็กเพื่อให้เกิดมาตรการการลดการบริโภคหวาน มัน เค็มโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 6,500.00 6,500.00 23 ส.ค. 56 30 ก.ย. 56
   -   ประชุมคืนข้อมูล ให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพและพฤติกรรมด้านสุขภาพให้กับตัวแทนครู ครูอนามัย ผู้ประกอบอาหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 5,200.00 5,200.00 30 ส.ค. 56 30 ส.ค. 56
   -   จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ครูอนามัย ผู้ประกอบอาหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อทันตสุขภาพของเด็กเพื่อให้เกิดมาตรการการลดการบริโภคหวาน มัน เค็มโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 9,100.00 9,100.00 30 ส.ค. 56 30 ก.ย. 56
   -   จัดซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดประชุม 5,300.00 2,650.00 23 ส.ค. 56 30 ส.ค. 56
7 โครงการสำรวจ ตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านสุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
   -   ประชุม เตรียมความพร้อมคณะทำงานและเครือข่าย 6,500.00 6,500.00 22 ก.พ. 56 22 ก.พ. 56
   -   สำรวจ ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ 6,500.00 6,500.00 25 ก.พ. 56 28 ก.พ. 56
   -   ตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการ 9,000.00 9,000.00 1 มี.ค. 56 15 ก.ค. 56
   -   จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อการคุ้มครองผู้- บริโภคระดับตำบลๆละ 1 แห่ง 3,000.00 3,000.00 1 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56
8 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ
   -   อบรมฟื้นฟูความรู้การป้องกันการติดเชื้อใน สถานบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ทุกคน 21,000.00 21,000.00 4 มี.ค. 56 22 มี.ค. 56
9 โครงการโรงเรียนเครือข่ายเด็กวังเหนือฟันดี
   -   จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนครูอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา ๓๕ คนเรื่องการดำเนินงานโรงเรียนเครือข่ายเด็กวังเหนือฟันดี ทบทวนงานเฝ้าระวังด้านทันตสุขภาพเด็กและหาเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายใหม่ 22,550.00 22,550.00 1 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56
   -   จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเครือข่ายอำเภอเกาะคาหรืออำเภอเถิน 10,950.00 10,950.00 28 มิ.ย. 56 28 มิ.ย. 56
   -   จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 2,600.00 2,600.00 1 ส.ค. 56 30 ส.ค. 56
   -   จัดซื้อชุดสนับสนุนการดูแลทันตสุขภาพโรงเรียนเครือข่าย 7,000.00 6,760.00 22 ก.ค. 56 30 ส.ค. 56
   -   จัดทำป้ายไวนิลส่งเสริมทันตสุขภาพโรงเรียนเครือข่าย 8,000.00 7,800.00 23 ก.ค. 56 30 ส.ค. 56
10 โครงการทดสอบและเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายของบุคลากรสาธารณสุข อำเภอวังเหนือ ปี 2556
   -   จัดอบรมให้ความรู้และทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของบุคลากรสาธารณสุข 102,600.00 102,600.00 7 ธ.ค. 55 28 มิ.ย. 56
   -   จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน คปสอ.วังเหนือ 34,600.00 34,600.00 23 พ.ย. 55 23 พ.ย. 55
   -   ร่วมแข่งขันกีฬาโซนประจำปี อำเภอเมืองปาน 31,400.00 31,400.00 21 ธ.ค. 55 21 ธ.ค. 55
   -   ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดประจำปี 31,400.00 31,400.00 2 ก.พ. 56 2 ก.พ. 56
11 โครงการพัฒนานักวิจัยทางการพยาบาล
   -   จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนางานประจำสู่ การวิจัย (R2R) 10,000.00 10,000.00 1 ก.พ. 56 28 มิ.ย. 56
12 โครงการทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน 56
   -   ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก ป.๑ และจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพช่องปาก ร้อยละ ๑๐๐ (เน้นการรักษาฟันกรามน้ำนมซี่ที่ ๔,๕ และฟันกรามแท้ซี่ที่ ๑) ทันตกรรมพร้อมมูล (comprehensive care) ร้อยละ ๒๐ ของเด็กที่ได้รับการตรวจช่องปาก และเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่ ๑ มากกว่าร้อยละ ๔๐ 27,400.00 27,400.00 1 ก.พ. 56 31 ก.ค. 56
13 โครงการโรงเรียนส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักผลไม้ โดยเน้นหลัก 3อ. 2ส. 1ฟ.
   -   อบรมความรู้เรื่องโรคที่มาจากการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน 12,000.00 12,000.00 4 ก.พ. 56 4 เม.ย. 56
14 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานแก้ไข ปัญหาสาธารณสุขของ อสม.เนื่องในวันอสม.แห่งชาติ
   -   - จัดเวทีให้อสม.แต่ะละหมู่บ้านนำเสนอ แผนงาน/โครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหมู่บ้าน - เจ้าหน้าที่และ อสม.ร่วมกำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน 40,000.00 40,000.00 29 มี.ค. 56 29 มี.ค. 56
15 โครงการศูนย์เด็กฟันงาม 56
   -   • ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กและให้ความรู้ทันตสุขภาพ 0.00 0.00 1 เม.ย. 56 31 พ.ค. 56
   -   อบรมผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเรื่องการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็ก 54,040.00 54,040.00 1 มิ.ย. 56 31 ก.ค. 56
16 โครงการโครงการสื่อสารความรู้สู่ผู้รับบริการ งานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
   -   ๑.ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำงานผู้ป่วยใน เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการ ๒.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจาก ผอก.รพ.วังเหนือ , สสอ.วังเหนือและ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ๓.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด ในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดย ๓.๑ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อแบ่งทีมงาน เป็น ๕ ทีมๆ ละ ๔ 4,000.00 3,250.00 15 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56
17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค
   -   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนามาตรฐานศูนย์เด็ก ระหว่าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องครูผู้ดูแลเด็ก และผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กขององค์กรท้องถิ่น 5,000.00 5,000.00 4 ก.พ. 56 4 ก.พ. 56
   -   ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานการประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่และมาตรฐานศูนย์เด็กปลอดโรค ระดับทีมผู้ประเมินและผู้เกี่ยวข้อง 6,500.00 6,500.00 15 มี.ค. 56 15 มี.ค. 56
18 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลวังเหนือ
   -   4.จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพตามเหมาะสม โดยเน้นหลัก 3อ. 2ส. 1ฟ. ในหมู่บ้านรำร่อง หมู่ที่1 บ้านทัพป่าเส้า 7,500.00 7,500.00 22 มี.ค. 56 22 มี.ค. 56
19 โครงการทันตสุขภาพ ANC & WBC
   -   ตรวจช่องปากหญิงมีครรภ์รายใหม่พร้อมทั้งลงบันทึกในแบบบันทึกสมุดสีชมพูโดยทันตบุคลากรหรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบ 0.00 0.00 1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56
   -   ฝึกทักษะการแปรงฟันและฝึกควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปากหญิงมีครรภ์ วัด PI เปรียบเทียบ ก่อนหลัง 0.00 0.00 1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56
   -   นัดหมายรักษาทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์ช่วงอายุครรภ์ ๔ –๖ เดือน 27,000.00 27,000.00 1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56
   -   ให้ทันตสุขศึกษาเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กแรกเกิดแก่มารดาหลังคลอดและติดตามเยี่ยมหลังคลอด 0.00 0.00 1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56
   -   ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กตามนัดหมายฉีดวัคซีน ๙ เดือน – ๑ ปี (MMR) และ ๑.๕ ปี (JE)บันทึกลงในแบบบันทึกโดย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 50,000.00 50,000.00 1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56
   -   ให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปากและด้านโภชนาการและสอบถามพฤติกรรมการบริโภคของเด็กกับผู้ปกครอง 0.00 0.00 1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56
   -   ให้บริการทันตกรรมป้องกันโดยการทาฟลูออไรค์วานิชแจกผ้าเช็ดเหงือกเด็กอายุ ๖ เดือน แจกแปรงสีฟันเด็กอายุ ๙ เดือนถึง ๑.๕ ปี 0.00 0.00 1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56
20 โครงการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (เยี่ยมบ้าน)
   -   จัดการประชุมทีมเยี่ยมบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการแแกเยียมผู้ป่วยเรื่อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 5,000.00 5,000.00 1 มี.ค. 56 19 ก.ค. 56
21 โครงการอบรมความรู้ด้านความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร
   -   อบรมความรู้ด้านความเสี่ยงจากการ ทำงานของบุคลากร 15,000.00 15,000.00 30 ก.ย. 56 30 ก.ย. 56
22 โครงการมิตรภาพบำบัด
   -   ประชุมทีมเยี่ยมบ้านจิตอาสา 6,500.00 6,500.00 22 ก.พ. 56 22 มี.ค. 56
   -   จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จิตอาสา 36,000.00 25,000.00 22 มี.ค. 56 22 ส.ค. 56
   -   ประกวดผลการดำเนินงานจิตอาสาดีเด่น 7,500.00 7,500.00 22 ส.ค. 56 22 ส.ค. 56
23 โครงการประกวดชุมชนแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
   -   ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 0.00 0.00 7 ม.ค. 56 30 เม.ย. 56
   -   จัดเวทีนำเสนอผลงาน ประกวดผลงานด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 11,500.00 11,500.00 1 ส.ค. 56 30 ส.ค. 56
24 โครงการอบรมกิจกรรม 5 ส
   -   อบรม 5 ส สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 30,000.00 30,000.00 2 มี.ค. 56 2 มี.ค. 56
25 โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
   -   อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 5,000.00 5,000.00 1 มี.ค. 56 19 ก.ค. 56
26 โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลสวนปรุง
   -   จัดอบรมวิชาการเรื่องปัญหาสุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและเครือข่ายในหน่วยงานและรพ.สต.โดยจิตแพทย์ 9,100.00 9,100.00 4 ก.พ. 56 8 ก.พ. 56
 
มีจำนวนทั้งสิ้น 26 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  839,940.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 820,100.00 บาท
=ยังไม่ได้ดำเนินการ=ดำเนินการแล้วเสร็จ=กำลังดำเนินการ
copyright © by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุขจังหวัดลำปาง