Home แผนยุทธ์ แผนประจำ แผนแก้ไขฯ วิสัยทัศน์ ลงทะเบียน แผน 2557
 
รายชื่อโครงการตามแผนงานปกติของอำเภอ วังเหนือ
 
ลำดับ ชื่อโครงการ-กิจกรรม งบประมาณ งบฯที่ใช้ไป เริ่มต้นดำเนิงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ Status
1 โครงการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คปสอ.วังเหนือ
   -   ประชุมให้ความรู้เรื่อง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 3,600.00 0.00 - -
   -   จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทย 0.00 0.00 - -
   -   สรุปสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อ 0.00 0.00 - -
   -   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาส้วมสาธารณะ ระดับอำเภอ 0.00 0.00 - -
   -   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาส้วมสาธารณะ ระดับอำเภอ 0.00 0.00 - -
   -   ประสาน สนับสนุนการพัฒนาส้วมสาธารณะ 13 ประเภท ให้ผ่านเกณฑ์ HAS 0.00 0.00 - -
   -   พัฒนาส้วม รพสต.ให้ผ่าน HAS ทุกแห่งและคัดเลือกสุดยอดส้วม รพสต.ระดับอำเภอ 0.00 0.00 - -
   -   คัดเลือกสุดยอดส้วม HAS ในแต่ละประเภทในอำเภอส่งคัดเลือกสุดยอดส้วมในระดับจังหวัด 0.00 0.00 - -
   -   รณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์ 0.00 0.00 - -
   -   การเฝ้าระวังอัคคีภัยในโรงพยาบาล 0.00 0.00 - -
   -   อบรมฟื้นฟูทักษะการระงับอัคคีภัยของทีมผจญเพลิง 31,400.00 0.00 - -
   -   การอบรมฟื้นฟูความรู้การควบคุมป้องกันการติดเชื้อ IC และสัปดาห์รณรงค์แบบบูรณาการ 13,200.00 0.00 - -
   -   อบรมความรู้เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ 10,200.00 0.00 - -
   -   กิจกรรมทำความสะอาด จัดระเบียบสถานที่ทำงานตามหลัก 5 ส ปีละ 1 ครั้ง 1 วัน 14,880.00 0.00 - -
   -   กิจกรรมประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ รพ.วังเหนือ 4,500.00 0.00 - -
   -   สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 0.00 0.00 - -
2 โครงการโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน คปสอ.วังเหนือ
   -   จัดระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. 0.00 0.00 - -
   -   จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตาม และผลประเมินระบบควบคุมภายใน 0.00 0.00 - -
   -   ทบทวน Fiow chat SOP ทุกระบบงาน วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดำเนินงานควบคุมุวามเสี่ยงที่พบ 0.00 0.00 - -
   -   ตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับระบบตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 - -
   -   ติดตามควบคุมกำกับรายงานผลประเมิน Fiow แบบ ปย1,2ปอ1 - ปส 0.00 0.00 - -
   -   อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เรื่องระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. 14,700.00 0.00 - -
3 โครงการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับติดตามและประเมินผล คปสอ.วังเหนือ ปี 2559
   -   ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน 0.00 0.00 - -
   -   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานแผนงาน นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลระดับอำเภอ 0.00 0.00 - -
   -   จัดทำแผนอำเภอวังเหนือแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนแก้ไขปัญหา แผนงานประจำ 0.00 0.00 - -
   -   นิเทศและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนของงานต่างๆ 0.00 0.00 - -
   -   นิเทศและกำกับติดตามการดำเนินงานของ รพ.สต. 48,000.00 0.00 - -
   -   จัดเวทีสรุปและประเมินผลการดำเนินงานระดับอำเภอครั้งที่ 1 50,000.00 0.00 - -
   -   จัดเวทีสรุปและประเมินผลการดำเนินงานระดับอำเภอครั้งที่ 2 50,000.00 0.00 - -
4 โครงการโครงการปลูกจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงสน คปสอ.วังเหนือ
   -   อบรมให้ความรู้ความเข้าใจฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจด้านนจริยธรรมข้าราชการ/วินัย/ความรับผิดชอบ 30,800.00 0.00 - -
   -   เก็บข้อมูลตามแบบประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 0.00 0.00 - -
   -   ติดตามประเมินผลการประเมินคุณภาพ คุณธรรม และความโปร่งใสภาครัฐ 0.00 0.00 - -
5 โครงการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ คปสอ.วังเหนือ
   -   แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินการคลังระดับอำเภอ (CFO) และประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังระดับอำเภอ (CFO) 0.00 0.00 - -
   -   ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบทุกงานและทุก รพสต.จัดทำแผนรายรับรายจ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลวังเหนือและรพสต. 0.00 0.00 - -
   -   ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบัญชี ตรวจบัญชีและข้อมูลทางการเงิน 3,600.00 0.00 - -
   -   อบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานการเงินบัญชี สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10,800.00 0.00 - -
   -   กำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานข้อมูลทางการเงิน 0.00 0.00 - -
6 โครงการโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน คปสอ.วังเหนือ
   -   แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบ 0.00 0.00 - -
   -   ประชุมจัดทำแผนตรวจสอบภายในและระบบตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 - -
   -   รพ.และ สสอ.ดำเนินการตรวจสอบภายในไขว้อำเภอ 0.00 0.00 - -
   -   ทีมตรวจสอบภายใน คปสอ.วังเหนือสรุปดำเนินการตรวจสอบภายใน รพสต.ทุกแห่ง 0.00 0.00 - -
   -   ประชุมสรุปการตรวจสอบภายใน รพสต.10แห่ง 10,000.00 0.00 - -
   -   ดำเนินการตรวจสอบภายในของ คปสอ.วังเหนือร่วมกับทีมตรวจสอบภายในจากสำนักงานสาธารณสุขลำปาง 0.00 0.00 - -
   -   ประชุมสรุปผลการดำเนินการตรวจสอบภายในของ คปสอ.วังเหนือ 7,000.00 0.00 - -
7 โครงการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา
   -   สร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด และ คณะกรรมการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมีการจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ 0.00 0.00 - -
   -   วางระบบควบคุมคลังย่อยของเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยาทุกประเภททั้ง การเก็บรักษาการเบิกจ่าย และอัตราการสำรองคงคลังที่เหมาะสม (fix substock) 0.00 0.00 - -
   -   จัดระบบตรวจสอบซึ่งกัน และกันระหว่างหน่วยจัดซื้อและหน่วยคลังให้รัดกุม 0.00 0.00 - -
   -   จัดระบบควบคุมยาที่มีมูลค่าสูง/ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ที่เข้มงวดรัดกุม 0.00 0.00 - -
   -   จัดทำบัญชีรายการของรพ. โดยคณะกรรมการ และเสนอนพ.สสจ.เพื่ออนุมัติ 0.00 0.00 - -
   -   จัดทำบัญชีรายการของรพ.สต.โดยคณะกรรมการ 0.00 0.00 - -
   -   จัดทำแผนจัดซื้อประจำปี ผ่านผู้อำนวยการ และนพ.สสจ.เพื่ออนุมัติ 0.00 0.00 - -
   -   กรณีที่มีการปรับแผนจัดซื้อ ให้เสนอคณะ กรรมการ ผ่านผู้อำนวยการและนพ.สสจ. และนพ.สสจ.เพื่ออนุมัติ 0.00 0.00 - -
   -   จัดซื้อยาตามแผน ตามระเบียบ พัสดุฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 0.00 0.00 - -
   -   ดำเนินการสอบราคา/ประกวดราคา /จัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามวงเงิน ที่กำหนดในแผน และทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณยกเว้นกรณีจำเป็น/เร่งด่วน 0.00 0.00 - -
   -   จัดให้มีนโยบายและระบบการกำกับ ประเมินและตรวจสอบการใช้ในด้าน ประสิทธิผล/คุ้มค่า /ปลอดภัย 0.00 0.00 - -
8 โครงการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุขเพื่อการจัดการ (HMIS) คปสอ.วังเหนือ
   -   ทบทวนคำสั่งและบทบาทคณะกรรมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 0.00 0.00 - -
   -   ประชุมติดตามคณะกรรมการด้านสารสนเทศสาธารสุข 4,800.00 0.00 - -
   -   การประชุมผู้รับงานสารสนเทศ รพสต.และรพ.เพื่อติดตามข้อมูลสารสนเทศ ของคปสอ.วังเหนือ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 14,400.00 0.00 - -
   -   การอบรมชี้แจงนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการบันทึกข้อมูลสารสนเทศในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่IMทุกหน่วยงานในรพ.วังเหนือปี 2559 5,000.00 0.00 - -
   -   อบรมการการใช้รหัสICD10และการตรวจสอบข้อมูล 50 แฟ้ม 9,600.00 0.00 - -
   -   การอบรมการออกรายงานโปรแกรม JHCIS และการตรวจสอบผลการส่งออก 50 แฟ้ม 14,400.00 0.00 - -
   -   ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศฯ ระหว่างทีมสารสนเทศทุกอำเภอของจังหวัดลำปาง 6,000.00 0.00 - -
9 โครงการโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ
   -   แจกแบบประเมินสมรรถนะ สำรวจ และสรุปผลการประเมิน 0.00 0.00 - -
   -   ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 59 0.00 0.00 - -
   -   ประชุมคณะกรรมการ 0.00 0.00 - -
   -   สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน 0.00 0.00 - -
   -   จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 0.00 0.00 - -
   -   สรุปผลการประเมินวิเคราะห์ส่วนขาด เพื่อวางแผนพัฒนา 0.00 0.00 - -
   -   กำหนดแผนการเข้าอบรมตามกลุ่มงาน 0.00 0.00 - -
   -   การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม Functional competency,Training need 0.00 0.00 - -
   -   ประเมินผลการพัฒนาและรายงานผลการอบรม การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร ส่ง สสจ.ตามที่กำหนด 0.00 0.00 - -
   -   สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณพัฒนาบุคลากรตามแผนงานประจำสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2559 ส่ง สสจ.ลำปาง ตามกำหนด 0.00 0.00 - -
10 โครงการโครงการบริหารจัดการและการวางแผนกำลังคนอำเภอวังเหนือ ปี ๒๕๕๙
   -   ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 59 0.00 0.00 - -
   -   ประชุมคณะกรรมการ 0.00 0.00 - -
   -   กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 0.00 0.00 - -
   -   มอบหมายงานผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลกำลังคนระดับอำเภอ 0.00 0.00 - -
   -   สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านกำลังคนของโรงพยาบาลและเครือข่าย 0.00 0.00 - -
   -   วิเคราะห์อัตรากำลังคนโดยใช้ FTE 0.00 0.00 - -
   -   จัดสรรอัตรากำลังและการจ้างงานให้เหมาะสมตามภาระงานโดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล ตามระเบียบทางราชการ 0.00 0.00 - -
   -   ปรับปรุงฐานข้อมูลกำลังคนระดับอำเภอในฐานข้อมูลโปรแกรมให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 - -
 
มีจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  356,880.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 0.00 บาท
=ยังไม่ได้ดำเนินการ=ดำเนินการแล้วเสร็จ=กำลังดำเนินการ
copyright © by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุขจังหวัดลำปาง