Home แผนยุทธ์ แผนประจำ แผนแก้ไขฯ วิสัยทัศน์ ลงทะเบียน แผน 2557
 
รายชื่อโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของอำเภอ เกาะคา
 
ลำดับ ชื่อโครงการ-กิจกรรม งบประมาณ งบฯที่ใช้ไป เริ่มต้นดำเนิงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ Status
1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาและคงสภาพมาตรฐาน HA รพ.เกาะคา ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น SA2011 34,800.00 34,800.00 12 พ.ย. 55 14 พ.ย. 55
   -   อบรม LEAN Management เชื่อมโยง รพสต. 2,800.00 2,800.00 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56
   -   ฐานการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 9,450.00 9,450.00 1 ก.พ. 56 6 มี.ค. 56
   -   ประกวด QMR Award ในหน่วยงาน 3,000.00 3,000.00 25 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56
   -   ฟื้นฟูวิชาการ IC บุคลากร และกิจกรรมล้างมือ 15,000.00 15,000.00 1 ก.พ. 56 19 มี.ค. 56
   -   กิจกรรมทีมยา 13,500.00 13,500.00 1 ธ.ค. 55 6 มี.ค. 56
   -   กิจกรรมทีมความเสี่ยง 15,400.00 15,400.00 1 ม.ค. 56 6 มี.ค. 56
   -   กิจกรรมทีมดูแลผู้ป่วย 1,000.00 1,000.00 15 ก.พ. 56 15 ก.พ. 56
   -   กิจกรรมทีม 5 ส.และสิ่งแวดล้อม 32,500.00 15,000.00 12 ก.พ. 56 12 ก.พ. 56
   -   กิจกรรมทีม FA 59,400.00 30,000.00 1 ธ.ค. 55 5 มี.ค. 56
   -   การเยี่ยมประเมินรับรองจาก สรพ. 94,000.00 94,000.00 13 มิ.ย. 56 14 มิ.ย. 56
2 โครงการพัฒนาตามคุณลักษณะมาตรฐานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   อบรมทีม SRRT อำเภอเกาะคา 10,600.00 10,600.00 18 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56
   -   การประเมินมาตรฐานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 1,500.00 1,500.00 12 ก.ค. 56 12 ก.ค. 56
3 โครงการพัฒนาตามมาตรฐานสุขศึกษา10องค์ประกอบ ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   ประชุมพัฒนาบุคลากรงานสุขศึกษา 5,000.00 0.00 1 พ.ย. 55 31 ก.ค. 56
   -   ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสุขศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพ 5,000.00 4,725.00 29 ม.ค. 56 29 ม.ค. 56
   -   ศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ 15,000.00 11,540.00 1 ก.พ. 56 1 ก.พ. 56
   -   ขอรับการประเมินตามมาตรฐาน 5,000.00 5,000.00 1 ก.ค. 56 29 ส.ค. 56
4 โครงการพัฒนาตามมาตรฐานบริการLTC ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   การอบรมวิชาการแก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 20,000.00 20,000.00 26 มิ.ย. 56 28 ส.ค. 56
5 โครงการพัฒนาระบบการรับรู้และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโรงพยาบาลเกาะคาปี2556 ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   กิจกรรมการรอคอยอย่างมีคุณค่า 0.00 0.00 1 ต.ค. 55 3 มิ.ย. 56
   -   การลดขั้นตอนการรอรับบริการ 0.00 0.00 1 ต.ค. 55 3 มิ.ย. 56
6 โครงการพัฒนาตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   การบริการคลินิกสุขภาพที่เป็นมิตร 0.00 0.00 1 ม.ค. 56 3 มิ.ย. 56
7 โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลเกาะคา ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   การให้บริการตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 0.00 0.00 1 ต.ค. 55 3 มิ.ย. 56
   -   การประเมินระบบการจัดการข้อร้องเรียน 0.00 0.00 3 มิ.ย. 56 3 มิ.ย. 56
8 โครงการพัฒนาตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   การอบรมฟื้นฟูทักษะสำหรับบุคลากรเรื่องNCPR 22,500.00 22,500.00 22 ก.ค. 56 9 ส.ค. 56
   -   อบรมหลักสูตร20ชั่วโมงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 24,000.00 9,000.00 17 ก.ค. 56 19 ก.ค. 56
   -   รณรงค์ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์12สัปดาห์ 3,000.00 3,000.00 28 ธ.ค. 55 31 ม.ค. 56
   -   ทำป้ายรณรงค์ ANC 1,500.00 0.00 1 ม.ค. 56 31 ม.ค. 56
   -   จัดทำชุดของขวัญหญิงตั้งครรภ์ 10,000.00 10,000.00 1 พ.ย. 55 29 มี.ค. 56
   -   รณรงค์สร้างกระแสนมแม่ 15,000.00 15,000.00 1 ส.ค. 56 16 ส.ค. 56
   -   อบรมการฝากครรภ์คุณภาพ12ชั่วโมง 3,000.00 3,000.00 1 ส.ค. 56 16 ส.ค. 56
9 โครงการพัฒนาตามมาตรฐานการแพทย์แผนไทย 5 ด้าน ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   การพัฒนาตามมาตรฐาน 0.00 0.00 1 ต.ค. 55 16 ส.ค. 56
   -   การเยี่ยมประเมินรับรอง 0.00 0.00 26 ส.ค. 56 29 ส.ค. 56
10 โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสภาการพยาบาล ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   การเยี่ยมสำรวจจากสภาการพยาบาล 21,600.00 15,000.00 31 ม.ค. 56 1 ก.พ. 56
   -   ศึกษาดูงาน 5,000.00 2,640.00 7 ส.ค. 56 7 ส.ค. 56
11 โครงการพัฒนามาตรฐานงานชันสูตรตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   การพัฒนาระบบงานตามมาตรฐาน 0.00 0.00 1 ต.ค. 55 14 ธ.ค. 55
   -   การเยี่ยมประเมินรับรอง 30,000.00 16,680.00 8 เม.ย. 56 8 เม.ย. 56
12 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานรพ.สต.อำเภอเกาะคาปี2556 ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตามมาตรฐาน PCA ระดับโซน 0.00 0.00 13 มี.ค. 56 13 มี.ค. 56
   -   การขอประเมินรับรองตามมาตรฐาน PCA 0.00 0.00 31 ก.ค. 56 31 ก.ค. 56
13 โครงการพัฒนาตามมาตรฐานยาเสพติดตามแนวทาง9มาตรฐาน ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   การดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด 0.00 0.00 1 ต.ค. 55 14 ธ.ค. 55
   -   การเยี่ยมประเมินรับรองตามมาตรฐาน 0.00 0.00 29 มี.ค. 56 29 มี.ค. 56
14 โครงการพัฒนาทีมคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการสาธารณสุขอำเภอเกาะคา ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   การพัฒนาศักยภาพทีมนำคุณภาพระดับอำเภอ 10,000.00 0.00 8 ก.พ. 56 15 ส.ค. 56
   -   การพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาคุณภาพระดับโซนในอำเภอเกาะคา 20,000.00 0.00 1 ก.พ. 56 13 มี.ค. 56
   -   การพัฒนาศักยภาพทีม รพ.สต. 23,000.00 0.00 1 ก.พ. 56 13 มี.ค. 56
15 โครงการพัฒนางานทันตกรรมตามแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   การพัฒนาระบบ IC ในงานทันตกรรม 9,205.00 9,205.00 1 พ.ย. 55 31 พ.ค. 56
   -   การปรับปรุงแบบบันทึกการรักษางานทันตกรรม 0.00 0.00 1 ก.พ. 56 28 ก.พ. 56
   -   การจัดหาผู้ช่วยข้างเก้าอี้ 234,978.00 0.00 1 พ.ย. 55 28 ส.ค. 56
   -   การขอรับการประเมินรับรองตามมาตรฐาน 0.00 0.00 26 ก.ค. 56 22 ส.ค. 56
16 โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 2
   -   อบรมการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 20,000.00 20,000.00 1 ส.ค. 56 16 ส.ค. 56
   -   อบรมคลินิกวัยใสสายใยวัยรุ่น 10,000.00 10,000.00 1 ส.ค. 56 16 ส.ค. 56
   -   จัดทำป้ายรณรงค์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในงานฤดูหนาว 6,000.00 0.00 1 ธ.ค. 55 10 ธ.ค. 55
   -   กิจกรรมคลินิกคุณแม่วัยใส 5,000.00 5,000.00 1 ส.ค. 56 16 ส.ค. 56
17 โครงการการส่งเสริมการแปรงฟันในประชาชนเกาะคา ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 2
   -   จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์แปรงฟัน 90,000.00 90,000.00 1 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 55
   -   จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 26,000.00 26,000.00 1 ม.ค. 56 28 ก.พ. 56
   -   จัดหาวัสดุรณรงค์การดูแลช่องปากแก่ประชาชน 10,000.00 10,000.00 1 พ.ย. 55 31 ธ.ค. 55
   -   จัดหาชุดอุปกรณ์แปรงฟันในโรงเรียน 42,000.00 42,000.00 1 ม.ค. 56 28 ก.พ. 56
   -   จัดหาสื่อแบบจำลองความรู้เรื่องการแปรงฟันในโรงเรียน 52,000.00 52,000.00 1 ม.ค. 56 28 ก.พ. 56
18 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 2
   -   อบรมเพศศึกษาในวัยรุ่น : การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 20,000.00 0.00 - -
   -   อบรมครูและแกนนำวัยรุ่นเพื่อจัดตั้ง “คลินิกวัยใสสายใยวัยรุ่น" 10,000.00 10,000.00 16 ม.ค. 56 17 ม.ค. 56
   -   จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น (งานฤดูหนาว) 6,000.00 6,000.00 30 พ.ย. 55 5 ธ.ค. 55
   -   จัดกิจกรรม คลินิกคุณแม่วัยใส 5,000.00 0.00 - -
19 โครงการภาคีเครือข่ายตำบลจัดการสุขภาพ ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 2
   -   การอบรมประชาชนเครือข่ายสุขภาพตำบล 30,000.00 30,000.00 3 ธ.ค. 55 28 มิ.ย. 56
   -   การเฝ้าระวังและจัดการระบบสุขภาพของทีมเครือข่ายตำบล 50,000.00 50,000.00 2 พ.ย. 55 31 ก.ค. 56
20 โครงการการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษอำเภอเกาะคา ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 2
   -   อบรมเจ้าของร้านอาหารและแผงลอย 5,000.00 5,000.00 1 ม.ค. 56 31 ม.ค. 56
   -   อบรม อย.น้อย 5,000.00 5,000.00 1 ก.พ. 56 22 ก.พ. 56
   -   การตรวจร้านจำหน่ายอาหารในตลาดคลองถมเกาะคา 6,000.00 3,000.00 1 ม.ค. 56 28 ก.พ. 56
   -   การสุ่มตรวจร้านอาหารและแผงลอยในอำเภอเกาะคา 12,000.00 5,000.00 1 ธ.ค. 55 31 ม.ค. 56
   -   การตรวจร้านอาหารในงานฤดูหนาวเกาะคา 3,000.00 3,000.00 1 ธ.ค. 55 6 ธ.ค. 55
21 โครงการการพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามกลุ่มโรค ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 2
   -   การพัฒนาศักยภาพทีมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 0.00 0.00 1 ม.ค. 56 30 ก.ค. 56
   -   กิจกรรมตามกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 7 ขั้นตอน 0.00 0.00 1 ต.ค. 55 30 ส.ค. 56
22 โครงการการพัฒนาทีมจัดการสุขภาพอำเภอเกาะคา ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 2
   -   การพัฒนาศักยภาพทีมจัดการสุขภาพระดับอำเภอ 0.00 0.00 1 พ.ย. 55 15 ก.ค. 56
   -   การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 0.00 0.00 1 พ.ย. 55 15 ก.ค. 56
23 โครงการพัฒนาการจัดการความรู้และงานวิจัยอำเภอเกาะคาปี2556 ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 3
   -   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ KM ของบุคลากร 7,000.00 0.00 12 มี.ค. 56 13 มี.ค. 56
   -   ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานวิจัย R to R 14,000.00 0.00 12 มี.ค. 56 31 ก.ค. 56
   -   ประชุมทีมนำจัดการความรู้ 2,000.00 2,000.00 12 มี.ค. 56 16 ส.ค. 56
   -   การดำเนินงานวิจัยในสถานบริการ 27,000.00 0.00 1 มี.ค. 56 16 ส.ค. 56
24 โครงการกรุณากำเนิด ศรีเกิดกลางใจ ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 3
   -   การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง 40,000.00 10,000.00 1 ธ.ค. 55 28 ก.พ. 56
25 โครงการการพัฒนาค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร ศุกร์ ( สุข ) พัฒนา ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 3
   -   การพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากร 28,800.00 5,000.00 1 ต.ค. 55 31 ม.ค. 56
   -   การส่งเสริมบรรยากาศและกิจกรรมสันทนาการ 30,500.00 15,000.00 1 ต.ค. 55 16 ส.ค. 56
   -   กิจกรรมธรรมะกับการปฏิบัติงาน 9,250.00 2,000.00 1 ต.ค. 55 26 ก.ค. 56
   -   การพัฒนาตาม Service plan และส่วนขาด 68,550.00 0.00 1 ต.ค. 55 16 ส.ค. 56
26 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 3
   -   เข้าค่ายปฏิบัติธรรมวัดบรรพตสถิตย์ 42,000.00 42,000.00 22 พ.ค. 56 24 พ.ค. 56
27 โครงการการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศอำเภอเกาะคา ปี 2556 ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 3
   -   การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล 24,000.00 0.00 1 ม.ค. 56 29 มี.ค. 56
   -   การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดูแลระบบการรับส่งข้อมูล 11,400.00 0.00 1 ธ.ค. 55 28 มิ.ย. 56
   -   การประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 3,750.00 0.00 1 ม.ค. 56 29 มี.ค. 56
28 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังอำเภอเกาะคา ปี 2556 ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 3
   -   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเงินการคลัง 7,600.00 0.00 - -
29 โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขตามมาตรฐานอำเภอเกาะคา ปี 2556 ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 3
   -   การอบรมการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ 19,800.00 5,000.00 1 ก.พ. 56 28 ก.พ. 56
   -   การประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOS Xp 8,800.00 0.00 1 ม.ค. 56 31 ม.ค. 56
30 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในอำเภอเกาะคาปี 2556 ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 3
   -   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 10,000.00 10,000.00 1 ม.ค. 56 31 พ.ค. 56
31 โครงการการประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ.เกาะคาปี2556 ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 3
   -   การประเมินผลงาน คปสอ.เกาะคารอบ 6 เดือน 15,120.00 15,120.00 19 มิ.ย. 56 19 มิ.ย. 56
   -   การประเมินผลงาน คปสอ.เกาะคา ประจำปี 2556 14,840.00 14,800.00 2 ก.ย. 56 30 ก.ย. 56
32 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เกาะคาปี2556 ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 3
   -   การประชุมทำแผนทีม คปสอ.เกาะคา 16,000.00 0.00 1 พ.ย. 55 31 ธ.ค. 55
   -   การสรุปและจัดทำแผนปี2557 12,000.00 0.00 1 ส.ค. 56 30 ก.ย. 56
33 โครงการการนิเทศติดตามงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเกาะคาปี2556 ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 3
   -   ประชุมทีมนิเทศอำเภอเกาะคา 1,000.00 0.00 1 ก.พ. 56 1 มี.ค. 56
   -   การนิเทศงานในพื้นที่และสถานบริการสาธารณสุขในอำเภอเกาะคา 9,000.00 9,000.00 1 ก.พ. 56 1 มี.ค. 56
   -   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศระดับโซน 6,000.00 6,000.00 8 ก.พ. 56 28 มิ.ย. 56
34 โครงการการร่วมใจประสานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพึ่งพาอำเภอเกาะคา ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 3
   -   การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย Bedridden 0.00 0.00 1 ธ.ค. 55 31 ก.ค. 56
 
มีจำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  1,617,143.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 901,260.00 บาท
=ยังไม่ได้ดำเนินการ=ดำเนินการแล้วเสร็จ=กำลังดำเนินการ
copyright © by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุขจังหวัดลำปาง