Home แผนยุทธ์ แผนประจำ แผนแก้ไขฯ วิสัยทัศน์ ลงทะเบียน แผน 2557
 
รายชื่อโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของอำเภอ เกาะคา
 
ลำดับ ชื่อโครงการ-กิจกรรม งบประมาณ งบฯที่ใช้ไป เริ่มต้นดำเนิงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ Status
1 โครงการการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กอำเภอเกาะคา ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   หนังสือชุด book start 13,000.00 0.00 - -
   -   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TCDIP 14,080.00 0.00 - -
   -   หนังสือคู่มือ DSPM 12,600.00 0.00 - -
   -   อบรมแม่วัยใส 20,000.00 0.00 - -
   -   อบรม อสม.เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 14,820.00 0.00 - -
   -   รณรงค์สร้างกระแสการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 7,000.00 0.00 - -
   -   ถุงของขวัญสำหรับการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 21,000.00 0.00 - -
   -   แผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์ฝากครรภ์ 10,120.00 0.00 - -
   -   อบรม อสม.เรื่องการดูแลหญิงตั้งครรภ์ 9,880.00 0.00 - -
   -   อบรมครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็ก 6,800.00 0.00 - -
   -   ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 30,000.00 0.00 - -
   -   แปรงสีฟันสำหรับฝึกทักษะการดูแลสุขภาพฟัน 20,000.00 0.00 - -
   -   ทาฟลูออไรด์วานิช 17,976.00 0.00 - -
   -   บริการทาฟลูออไรด์ในศูนย์เด็กเล็ก 23,968.00 0.00 - -
   -   อบรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 7,480.00 0.00 - -
   -   ประชุมคณะกรรมการพัมนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 3,000.00 0.00 - -
   -   ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก 1,200.00 0.00 - -
   -   จัดซื้อคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง อ.เกาะคา 8,490.00 0.00 - -
2 โครงการการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการ ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2,000.00 0.00 - -
   -   ประชุมชี้แจงแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10,000.00 0.00 - -
   -   ประชุมประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10,000.00 0.00 - -
   -   ประชุมสรุปวิเคราะห์และคืนข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2,000.00 0.00 - -
   -   จัดหาวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน 12,000.00 0.00 - -
3 โครงการการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นอำเภอเกาะคา ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   ประชุมเครือข่ายงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 10,000.00 0.00 - -
   -   อบรมแกนนำเยาวชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 15,000.00 0.00 - -
   -   สำรวจข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมในสถานศึกษา 2,000.00 0.00 - -
   -   จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 12,000.00 0.00 - -
4 โครงการการพัฒนาคณะกรรมการโรคไม่ติดต่ออำเภอเกาะคา ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานโรคไม่ติดต่อ 12,000.00 0.00 - -
5 โครงการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอเกาะคา ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   ประชุมกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับตำบล 37,000.00 0.00 - -
   -   ประชุมกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอ 6,200.00 0.00 - -
   -   อบรม care giver ดูแลผู้สูงอายุ 121,800.00 0.00 - -
   -   ถวายความรู้แก่พระสงฆ์เกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ 6,000.00 0.00 - -
6 โครงการการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการ ยุทธ์ทศาสตร์ที่ 1
   -   ประชุมชี้แจงครูอนามัยโรงเรียนอสม./อปท. 0.00 0.00 - -
 
มีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  499,414.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 0.00 บาท
=ยังไม่ได้ดำเนินการ=ดำเนินการแล้วเสร็จ=กำลังดำเนินการ
copyright © by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุขจังหวัดลำปาง