ระบบกำกับแผนงานโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สามารถบันทึกข้อมูลของปีงบฯ 60 โดยคลิกที่ PROJECT

About us

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์(VISION)

“ เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายในปี 2564 ”

พันธกิจ(MISSION)

 1. จัดบริการและอภิบาลระบบสุขภาพแบบองค์รวม
 2. พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาองค์กรทุกระดับให้เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ

ค่านิยมร่วม (Core Value)

  "เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม"
 • L : Leadership & Mastery
 • P : People centered approach
 • H : Humility
 • O : Originality

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 2. พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ(ขยะ สิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุ)

สสจ.คุณธรรม

ซื่อสัตย์

1

สามัคคี

2

รับผิดชอบ

3

MEET THE TEAM

กลุ่มงานพัฒนายุทศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ลำปาง

สมพร กิจสุวรรณรัตน์

ห้วหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

จันทรา ทวยมีฤทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรกช วิจิตรจรัสแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ศรณ์พชร ดวงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อำนาจ สมพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ชนาพร กิติยา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรกฎ พิทักษ์วินัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นครินทร์ ชมเชย

นักวิชาการสาธารณสุข

สุวิทย์ กาชัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ศุภธิดา เรือนศรี

พนักงานพิมพ์ ส.3

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร สสจ.ลำปาง

Project

แผนงาน/โครงการ 2560

Login ดูรายงาน-บันทึกโครงการปีงบฯ '60

คู่มือการบันทึก

โครงการ 2557  โครงการ 2558  โครงการ 2559

แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 2. พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ(ขยะ สิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุ)
แผนแก้ไขปัญหา
แผนแก้ไขปัญหา

ประกอบด้วยแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับพื้นที่ ซึ่งไม่ปรากฎในแผนยุทธศษสตร๋

แผนงานบริการ/ปกติ
แผนงานบริการ/ปกติ

ประกอบด้วยแผนงานการให้บริการ หรือแผนงานที่ทำปกติเป็นประจำ

contact

COME IN TOUCH

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
3 ถนนป่าขาม 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
0 5422 7526-9