ผู้บริหาร

ผู้บริหาร สสจ.ลำปาง

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

กุลรัตน์ ไชยพรม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ศรีสอางค์ วรรณกูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สุทัน ทาวงศ์มา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ไพรัตน์ หริณวรรณ

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

อุไร พงษ์นิกร

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

อรนุช ดวงเบี้ย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ชุมพล กาไวย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ยงยุทธ์ วงค์วิชัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

วรรณา ดำเนินสวัสดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย

นงคราญ คชรักษา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติอต่อ

สมพร กิจสุวรรณรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลลนา ถาคำฟู

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

เสริม บัวทอง

นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

จันทร์ชนก กิตติจันทโรภาส

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค

ธนียา เหลี่ยมพงศาพุทธิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

บุณยาพร อารยวุฒิกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล