Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 • Home
 • สสจ.ลำปาง
 • สถานบริการ รายอำเภอ
 • บ้นทึกข้อมูล
     

 สถานบริการ  รพช.เมืองปาน
 เลขที่
374 หมู่ที่ 4 ตำ บลเมืองปาน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ หมายเลข
054276345-6 โทรสาร 054276345 ต่อ 168
หมายเลข VoIP

Email hosp11157@yahoo.com เว็บไซต์ www.muangpanhealth.com

 •  ระยะทางระหว่างสถานบริการถึง โรงพยาบาลชุมชนเมืองปาน  กิโลเมตร
 •  ระยะทางระหว่างสถานบริการถึง โรงพยาบาลลำปาง 65 กิโลเมตร
 •  จำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบ 56 หมู่บ้าน
 •  ประชากรในเขตรับผิดชอบ 36,564 คน
 •  หลังคาเรือนรับผิดชอบ 9,571 หลังคาเรือน
 •  
     
     
  ทรัพยากรสาธารณสุขของ รพช.เมืองปาน
   
  บุคลากรในหน่วยงาน
  นพ.กมล ทรายสมุทร
  นายแพทย์
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  นางประนอม เครือคำขาว
  นักจัดการงานทั่วไป
  หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
  นางสาวศศิธร ฟังอารมณ์
  นักเทคนิคการแพทย์
  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
  ภญ.นฤมล สุรินทร์
  เภสัชกร
  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชสาธารณสุขและค้มครองผู้บริโภค
  นางสาวภาวิณี เทพสิงห์
  อื่นๆ
  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  นายสมคิด วังทอง
  นักวิชาการสาธารณสุข
  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และยุทธศาสตร์
  นางขวัญทอง มาเมือง
  พยาบาลวิชาชีพ+เวชปฏิบัติฯ
  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
  นางอัจฉรา สุทธิพรมณีวัฒน์
  พยาบาลวิชาชีพ
  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
  พญ.นริศษา โสภะ
  นายแพทย์
   
  นพ.สิปปภาส เพ็งพะยม
  นายแพทย์
   
  ทพ.พิชัย อัศวเธียรเมธา
  ทันตแพทย์
   
  ทพ.กฤษฎากร คำดี
  ทันตแพทย์
   
  ภญ.จุฑารัตน์ พรมเรือง
  เภสัชกร
   
  ภญ.เมษิณี เจริญเกียรติกุล
  เภสัชกร
   
  นายสัญญา มีมานะ
  นักวิชาการสาธารณสุข
   
  นางสาวจินดารัตน์ แมะบ้าน
  นักวิชาการสาธารณสุข
   
  นางสาวเขมจิรา สายวงศ์เปี้ย
  นักวิชาการสาธารณสุข
   
  นางกรรณิกา วงค์อ๊อด
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาวอารีย์ ทวีบุญ
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาวสิริปรางค์ ขุนสาร
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางจิตติมา เนตรวิศุทธ
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาวอรัญญา วิจิตรจรัสแสง
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางวิไลวัลย์ แข็งขัน
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาวอัมพวันต์ มนะสุคนธ์
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาวปนัดดา ดุษฎีโรจน์
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาวจารุวรรณ จันดาหงษ์
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางแสงเดือน จาตุนันท์
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาวศิริรัตน์ อุดมชัย
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางศิริพร รณหงษา
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางฐิตินันท์ ติ๊บดี
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาววันทนี จันทร์จอม
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาวหทัยนันท์ เกี้ยวไธสง
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาวนารีรัตน์ กามาด
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาวชาริณี ตุงใย
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางรัตติยา ยังไว
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางธนาภรณ์ ใจมา
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางน้ำอ้อย ไกรมา
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาวกานต์พิชชา ปราณี
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาวพัชราวดี ปีบไธสง
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นายชนินันท์ ขาวสะอาด
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางศิรินาค แต้มคม
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางปริชาติ บริรักษ์
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นายณัฏฐดนัยณ์ สันปูเลย
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางวารุณี ศรีแสง
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางอภิญญา นันทวงค์
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาววราลักษณ์ ทะนะคำ
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาวจันทร์จิรา นภานพพรรณ
  พยาบาลวิชาชีพ
   
  นางสาวเสาวนีย์ ชมพูแก้ว
  นักรังสีการแพทย์
   
  นายกิตติพันธ์ ปรมาริยะ
  นักเทคนิคการแพทย์
   
  นายวุฒิไกร สายแปง
  นักเทคนิคการแพทย์
   
  นางอำพร คำปาละ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
  นางสาวสุดารัตน์ อนุ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
  นายมานพ กันทะเสน
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
  นางเบญจมาศ รัศมีปัญญากุล
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
  นางสาวนลินนิภา ลีลาศีลธรรม
  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
   
  นางสาวอาทิตยา ชุมภู
  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
   
  นางเยาว์เรศ เครือเพลา
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
   
  นายทองสุข แก้วบุญเรือง
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
   
  นายนิชา วิเศษ
  ลูกจ้าง
   
  นายธณู คมมาก
  ลูกจ้าง
   
  นางบุญสิ่ง สอนดี
  ลูกจ้าง
   
  นายมนูญ สอนดี
  ลูกจ้าง
   
  นายสุรัตน์ ถาวร
  ลูกจ้าง
   
  นางสาววราพร เมทา
  ลูกจ้าง
   
  นายเฉลิม เชิงดี
  ลูกจ้าง
   
  นางผ่องพรรณ จำหลัก
  ลูกจ้าง
   
  นางจันทร์ทอง ซื่อหลาย
  ลูกจ้าง
   
  นายชูเกียรติ เชื้อคำ
  ลูกจ้าง
   
  นางวรรณเพ็ญ เชิงดี
  ลูกจ้าง
   
  นายเกษม กันคำ
  ลูกจ้าง
   
  นางศิล จะงาม
  ลูกจ้าง
   
  นายณัฐวัตร ก๋าวี
  ลูกจ้าง
   
  นายบำรุง เอื้อแท้
  ลูกจ้าง
   
  นางอาภรณ์ ประจักษ์
  ลูกจ้าง
   
  นางสาวแพรวพรรณ เตชะพลี
  ลูกจ้าง
   
  นายรังสรรค์ สวยฉลาด
  ลูกจ้าง
   
  นายชุติศักดิ์ จิลิน
  ลูกจ้าง
   
  นายธนวัฒน์ กันทะ
  ลูกจ้าง
   
  นางสาววิชญาดา มักได้
  ลูกจ้าง
   
  นายศรีลา เทพแดง
  ลูกจ้าง
   
  นายพิทักษ์พงษ์ ตั้งตรง
  ลูกจ้าง
   
  นางปรานอม ขาวสะอาด
  ลูกจ้าง
   
  นายชาญชัย ขาวสะอาด
  ลูกจ้าง
   
  นายอนุพงษ์ กันทะ
  ลูกจ้าง
   
  นางนงเยาว์ บัวระพันธ์
  ลูกจ้าง
   
  นายภาณุวัฒน์ กล้าจริง
  ลูกจ้าง
   
  นายวีรดนย์ หวานดี
  ลูกจ้าง
   
  นางจีรภา กาวาท
  ลูกจ้าง
   
  นายทัศน์ ศรีวิชัย
  ลูกจ้าง
   
  นายวะสัญ ปั้นรูป
  ลูกจ้าง
   
  นายสันติ สวยฉลาด
  ลูกจ้าง
   
  นายสอาด เชิงดี
  ลูกจ้าง
   
  นายทศพล นิวันติ
  ลูกจ้าง
   
  นายธนู คมมาก
  ลูกจ้าง
   
  นางสาวจุฑารัตน์ ลาภมี
  ลูกจ้าง
   
  นางอาภรณ์ ประจักษ์
  ลูกจ้าง
   
  นางเริงวรีย์ จากิจ
  ลูกจ้าง
   
  นางเกี๋ยงพา มีคุณ
  ลูกจ้าง
   
  นางธีรณา ต้อนรับ
  ลูกจ้าง
   
  นายสุรัตน์ ปัญญาติ๊บ
  ลูกจ้าง
   
  นางสาวสิตานันท์ อวดคร่อง
  นักการแพทย์แผนไทย
   
  นายภาณุเดช แก้วปิง
  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   
  นายชัยวิชิต จันตะมะ
  อื่นๆ
   
  นางสาวสาวิตรี ปรมาริยะ
  อื่นๆ
   
  นางสาวธัญญาวดี มูลรัตน์
  อื่นๆ
   
  นางุสุวลี นุกิจรังสรรค์
  อื่นๆ
   
  นางสาวพันธุ์ทิพย์ ธรรมยา
  อื่นๆ
   
  นางพวงเพ็ชร จันทร์ศักดิ์
  อื่นๆ
   
  นางสาวนิตยา โตสุพรรรณ์
  อื่นๆ
   
  นางสาวอรุณรัตน์ วงค์เวียน
  อื่นๆ
   
  นายรัตนพงค์ เชิงดี
  อื่นๆ
   
  นายวัชระ ปั้นรูป
  อื่นๆ
   
  นางสาวอรวรรณ หวานแหลม
  อื่นๆ
   
  นางสาวพิชญา มณีจักร์
  อื่นๆ
   
  นางนิสารัตน์ พรหมปลูก
  อื่นๆ
   
  นางสาววิลิตตา อิ่มปัญญา
  อื่นๆ
   
  นางสาวจันทร์จิรา หน้าขาว
  อื่นๆ
   
  ประมวลภาพสถานบริการ
   บริเวณโดยรอบ    
   บริเวณรอตรวจ    
   ห้องตรวจ    
   มุมส่งเสริมสุขภาพ    
   ระบบการรักษาทางไกล    
   บริการแพทย์แผนไทย    
   ห้องน้ำผู้พิการ    
   อื่นๆ    
  รายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในสถานบริการ
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดLASER
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องซักผ้า
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องกรองน้ำ
 • ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น
 • ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น
 • ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องถ่ายวิดีโอ,ดีวีดี
 • ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องถ่ายรูป
 • ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น
 • ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดLASER
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น
 • ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น
 • ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น
 • ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น
 • ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น
 • ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม
 • ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์
 • ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์
 • ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์
 • ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์
 • ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดLASER
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดLASER
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดLASER
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดLASER
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น
 • ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องถ่ายรูป
 • ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องซักผ้า
 • ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดMulti Function
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 • ครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก
 • ครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก
 • ครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์
 • ครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์
 • ครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาล Ambulance
 • ครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์
 • ครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาล Ambulance
 • ครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์
 • ครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์
 • ครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาล Ambulance
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องฟังหัวใจเด็กในครรภ์ (Fe
 • ครุภัณฑ์การแพทย์ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า ขนาด
 • ครุภัณฑ์การแพทย์ชุดยูนิตทำฟัน
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า(ultra
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดูดเสมหะ
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดูดเสมหะ
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก
 • ครุภัณฑ์การแพทย์รถเข็นทำแผล
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก
 • ครุภัณฑ์การแพทย์ชุดยูนิตทำฟัน
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดูดเสมหะ
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก
 • ครุภัณฑ์การแพทย์ชุดยูนิตทำฟัน
 • ครุภัณฑ์การแพทย์ชุดอุปกรณ์ให้การรักษาทางทันตกร
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดูดเสมหะ
 • ครุภัณฑ์การแพทย์ชุดยูนิตทำฟัน
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดูดเสมหะ
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก
 • ครุภัณฑ์การแพทย์รถเข็นทำแผล
 • ครุภัณฑ์การแพทย์รถเข็นทำแผล
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดูดเสมหะ
 • ครุภัณฑ์การแพทย์ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องฟังหัวใจเด็กในครรภ์ (Fe
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก
 • ครุภัณฑ์การแพทย์เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก
 •      
  By Lampang Health Office IT Center