รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

2. ประกาศรับสมัคร ชนพ. + นส.เวียน

เอกสารแนบดังนี้

1. ใบสมัครขอรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ

2. แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคลฯ

3. เอกสารประกอบการการพิจารณาขอนับระยะเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top