คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา และคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด และการจัดระบบบริการในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “One Province One Hospital” วันที่ 31 สิงหาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top