รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำแหน่ง เภสัชกร

ด้วยจังหวัดลำปาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

1.1 ตำแหน่ง เภสัชกร   จำนวน  2  อัตรา

3. ประกาศรับสมัคร เภสัชกร

ดาวโหลดเอกสาร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top