นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายของผู้บริหาร

1.PP&P excellence

แม่และเด็ก:ความครอบคลุมการดูแลหญิงตั้งครรภ์สนับสนุนให้หญิงวัยเจริญพันธุ์กลุ่มเสี่ยงมีการวางแผนก่อนตั้งครรภ์
NCD : เพิ่มคุณภาพการรักษาโดย redesign, การดูแลแบบ customized
วัยรุ่น : อบรมแกนนำ 100 คน/PCU
สูงอายุ : ป้องกันพลัดตกหกล้ม ข้อเข่าเสื่อม และฟัน (ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อ )

2.Service excellence
One province one hospital

1.ลดแออัดรพ. ระดับ A
2.เพิ่มศักยภาพ รพ. M2
3.พัฒนารูปแบบบริการของ รพ.F2 และ รพสต. (redesign , customized)

3.People excellence

– Digital literacy
– Happinometer
– พัฒนาศักยภาพทีมบริหารจังหวัดและอำเภอ (จังหวัด)

4.Governance excellence

– การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
– digital transformation
– ITA

Scroll to top