นายขจร วินัยพานิช

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Previous
Next
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง Lampang Provincial Health Office
ITA
e-Office
HDC ลำปาง
จัดซื้อจัดจ้าง
Go To Win
facebook
สื่อสารความรู้
ตารางห้องประชุม
ข้อมูล CMI จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับประชาชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
ประชุม กวป.
โปรแกรมระบบกำกับแผนงานฯ ปี 2566
e-Slip
รายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
ชุดข้อมูล HDC ลำปาง
ประชากรกลางปี 1 กรกฎาคม
โปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เลขที่ 3  ถนนป่าขาม  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  52000
โทร. 054 227526-8  โทรสาร 054 323534