MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ข้อ MOIT2

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงาน และ  (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน

2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ

7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปทุกแผน)

11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

15.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ  (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

16.1  บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

16.2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

17.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

17.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ 6 เดือน

18.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

18.3.1 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18.3.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน 2566

18.3.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2566

18.3.4 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เดือนมิถุนายน 2566

18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

18.5.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน ธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

18.5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน เมษายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

18.5.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

18.5.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน มิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

18.5.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

18.5.6 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน สิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

18.5.7 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน กันยายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

 

Scroll to top