ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ/ระดับชำนาญงาน-อาวุโส หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิท …

ประกาศเรื่อง ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิ …