นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สอบทานระบบบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 1 (ล้านนา 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ และคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัดลำปาง ปี 2566

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง เข้าร่วมประชุมแบ่งมอบภารกิจ ถวายความปลอดภัย ในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรองรับการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ TB PROJECT MANAGER และการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการการคัดกรองวัณโรค

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Scroll to top