ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นายขจร วินัยพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
054 227526-8

 

นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
054 227526-8
สมพร กิจสุวรรณรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
054 227526-8
นงคราญ คชรักษา
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
054 227526-8
ชาญยุทธ์ คำวรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
054 227526-8

 

Scroll to top