จังหวัดลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข KICK OFF LAMPANG ONE TEAM ร่วมต้านบุหรี่ไฟฟ้า วันที่ 9 สิงหาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top