รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) พนักงานขับรถยนต์ พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด …

ประกาศเรื่อง ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ